Sørreisa Sentralskole - historikk
Av Asbjørg Fagerthun (noe redigert som følge av endringer)

Skolekretsen vår er fra gammelt av kalt Straumen krets og derfor ble det gamle skolebygget kalt Straumen skole. Denne skolen lå der hovedavkjøringen fra riksveien i dag er anlagt til det nye kommunehuset. Straumen skole var i drift til 1965, og den huset både den 7-årige folkeskolen og framhaldsskolen. (Bygget er for lengst revet og gjenoppbygd som bolighus i Sørreisa.)

I forbindelse med skolereformen om 9-årig skole som ble innført i 1966, ble det bygd et sentralskoleanlegg, en kombinert barne- og ungdomsskole i Sørreisa.

 

(utklipp fra Senjens Blad 1966)

Skolen skulle gi tilbud til barneskoleelevene i Straumen krets og ungdomsskoleelevene fra hele Sørreisa kommune. Skolebygget ble kalt Sørreisa sentralskole og ble tatt delvis i bruk allerede i 1965.

De første årene var det mange "skoleslag" i bygget; folkeskole, senere kalt barneskole, ungdomsskole, realskole og en framhaldsskole under avvikling. Høsten 1966 startet de første ungdomsskoleklassene på Sentralskolen, med hele 3 parallellklasser på 7.trinn. I 70-årene opprettet Breivang husmorskole i Tromsø en filial i Sørreisa. Elevene fikk sin undervisning i sentralskolebygget. Filialen kom senere under Bardufoss videregående skole, men hadde fremdeles i noen år sine faste undervisningsrom på Sentralskolen.


(Utklipp fra Senjens Blad 1966)

Selv om skolebygget var stort, manglet det tjenlige undervisningsrom for kroppsøving og svømming. Etter iherdig arbeid stod idrettshall og et 25 m svømmebasseng ferdig til bruk i 1974. I tilknytning til skolebygg og idretts-/svømmehall er det senere blitt reist kulturhus.

Da L- 97 skulle innføres for de første klassetrinnene viste det seg at skolebygget i sin utforming blant annet ikke var tjenlig for de nye førsteklassingene, nemlig 6-åringene. Det ble gjort noen enkle ominnredninger for å ivareta 6-åringene og skolefritidsordningen. Samtidig ble skolens 10.klassinger, på grunn av plassmangel, nødt til å forlate Sentralskolen og flytte til midlertidige lokaler i Sørreisa sentrum.

Erkjennelsen av at skolebygget var for lite og at det heller ikke i sin utforming kunne oppfylle intensjonene i L- 97, ble det derfor lagt til rette for bygging av egen småskole i kretsen. Tomt ble kjøpt, men bygging kom ikke i gang. Det ble derimot bestemt at det skulle føres opp et tilbygg til eksisterende skolebygg. Tilbygget sto ferdig i skoleåret 1999/2000, men da hadde elevene på småtrinnet flyttet til Skøelv og Gottesjord skoler, etter at kommunen hadde gjennomført endringer i skolestrukturen. Sørreisa sentralskole var ikke lengre en kombinert barne- og ungdomsskole, men en sentralskole for Sørreisa kommune med opplæring til samtlige 5.-10.klassinger.

I de siste årene har både lærere og administrasjon ført en omflakkende tilværelse i skolen. Opprinnelig personalrom ble omgjort til data-/ arbeidsrom. Administrasjonen på sin side har opp gjennom årene flyttet mellom flere midlertidige kontorløsninger. Det er også gjort forandringer i forhold til å skaffe datarom til elevene, ved at en har tatt i bruk skolebibliotekets lokale. Det er funnet plass til biblioteket på scenen i aulaen. Dermed har skolen ingen scene.

Som en følge av at 1.-4.klassingene fra Straumen krets flyttet til Skøelv og Gottesjord skoler, ble nybygget som var beregnet til 1. og 2.klassingene stående tomt. Etter mye fram og tilbake ble det omsider bestemt at rommene skulle justeres noe for å gi lærerne tiltrengte arbeidsrom, administrasjonen nødvendige kontorer og personalrom for de ansatte. I februar 2000 ble tilbygget tatt i bruk til glede for alle. Kontorlandskapet i skolens spesialromsfløy ble tatt i bruk som klasserom. 10.klassingene kom tilbake til skolen. Lærernes arbeids-/datarom ble i sin helhet overlatt til undervisningslokaler for Sørreisa kultur- og musikkskole.

I løpet av årene som har gått fra 1965, da Sentralskolen ble tatt i bruk, har det vært foretatt minimalt vedlikehold på bygningsmassen. Det er nå nedsatt en komite som skal planlegge renovering/utbygging/ombygging for å oppfylle kravene i L- 97.

I årene 2002-2004 gjennomgikk derfor skolen en omfattende renovering. Dermed fremstår den idag som ny.

I de årene Sørreisa Sentralskole har eksistert har den rommet et utall elever, mange lærere, flere rektorer, 1.lærere, inspektører, rådgivere, vaktmestere, renholdere, assistenter og sekretærer.

For de fleste vil det nok ha vært interessant å finne oversikt over samtlige elever som har gått på Sørreisa Sentralskole. Det er selvsagt ikke umulig med en slik oversikt, men i denne omgang blir det ikke. En kan i alle fall si at på det meste har skolen hatt over 400 elever samtidig, mens det i dag er vel 280 elever. Ikke fullt så umulig vil det være å sette opp en oversikt over lærere, vikarer og assistenter som over lengre eller kortere perioder har hatt sitt virke ved skolen. En slik oversikt kommer heller ikke i første omgang. Noe enklere blir det å navngi renholdere, vaktmestere, kontorpersonale, rådgivere, undervisningsinspektører og rektorer opp gjennom tidene.

Vi starter med å navngi renholderne:

Hargine Amundsen, Aud Olsen, Ella Bersvendsen, Hanna-Marie Johnsen, Hildur Eilertsen, Torild Bertheussen, Idun Knutsen, Sigrun Gulbrandsen, Rannveig Bjørnsleth, Edly Aas, Åse Bjørnslett, Mally Bjørnslett, Liv Østlund, Inger Kaspersen, Sissel M. Henriksen, Else Nelly Henriksen, Shirley Mathisen og Suwanna Bjørnstrøm.

I den første perioden utførte renholderne jobben sin etter at elevene hadde forlatt skolen, mens rengjøring nå foregår i skoletiden.
Omstillinger i kommunene har gjort at det for tiden er mange forskjellige renholdere som er innom skolen.

Når det gjelder vaktmestere har de fått nye ansvars- og arbeidsområder de seneste årene. Da skolen var nybygd, startet Leif Bersvendsen som vaktmester. Han stod i jobben til han ble pensjonist. Etter at idrettshallen ble oppført, hadde Leif også ansvar for dette området. Det stod respekt av den jobben han utførte alene gjennom mange år. Andre navn som bør nevnes i denne sammenheng er; Torstein Hofsøy, Arnold Nordgård, Karl Sivertsen, Nils-Morten Ingvardsen og Sigmund Knutsen.

Det har gjennom årene også tidvis vært utlånt vaktmestertjenester fra teknisk etat i kommunen.

De første årene manglet skolen kontorpersonale. Fra 1970 hadde Karin Aasland en kombinert stilling der hun arbeidet delvis som sekretær på Sentralskolens kontor, i tillegg til jobben hun innehadde hos skolesjefen. Etter henne fulgte i denne rekkefølge;

Hilbjørg Kaspersen, Anne-Marie Bråthen, Wenche Kverneland og Sarah Hale.

Nåværende kontorfullmektig, Britt Kristoffersen, tiltrådte jobben i juni 2000.

Skolens nåværende rådgiver, Frode Jørgensen ble tilsatt høsten 2004. Hermod Finnset Ingebrigt Jenssen, Kristian-Erik Bakkland og Kåre Iversen har i ulike perioder også vært rådgivere.

Betegnelsen 1.lærer var i bruk da den 9-årige grunnskolen ble innført. Av 1.lærere har vi hatt to, nemlig;

Hermod Finnset og Torbjørn Marcussen.

Stillingsbetegnelsen ble endret til undervisningsinspektør og følgende har tidligere innehatt disse stillingene: Hermod Finnset, Svein Hanssen, Asbjørg F. Fagerthun og Harald Bjørn Kleiven.

Stein Morten Gulbrandsen har vært inspektør skoleåret 2003-04. Han ble etterfulgt av Carina Borch, senere Anna Merete Korbøl, Leif Kristian Tangstad og Arnstein Lockertsen. Høsten 2013 overtok Lena Molund og Ylva Flatebakken som inspektører.

Det har i løpet av Sentralskolens historie ikke vært hyppige rektorskifter. Følgende har sittet i rektorskolen :

Hermod Finnset, Johan Kvalheim, Svein Hanssen, Søren A. Sørensen, Jarle M. Urdal, Svein Palle Holmen og Rune Hoholm fra høsten 2003. Etter at Hoholm ble kommunalsjef i Lenvik kommune, overtok Arnstein Lockertsen som rektor.

værende rektor er Carina Borch. Hun begynte i jobben våren 2015.